Simplified Chinese | Traditional Chinese | French | Punjabi | Spanish | Vietnamese

Find out how to:

Languages

Nếu quý vị hoặc người thân là nạn nhân của tội phạm, hoặc chứng kiến một hành động tội phạm, quý vị có thể được giúp đỡ ở đây.

Victimsinfo.ca được tài trợ bởi Department of Justice (Bộ Tư Pháp), và được thiết lập bởi Law Courts Education Society (Hiệp Hội Giáo Dục Về Tòa Án), cùng hợp tác với Victim Services and Crime Prevention Division (Ban Ngăn Ngừa Tội Phạm và Các Dịch Vụ Trợ Giúp Nạn Nhân) của Ministry of Public Safety and Solicitor General (Bộ An Toàn Cộng Đồng và Cố Vấn Luật Pháp Chung), và Criminal Justice Branch of British Columbia (Tòa Án Hình Sự Chi Nhá nh British Columbia).

Trang này cung cấp thông tin bằng tiếng Anh về các dịch vụ trợ giúp có sẵn liên quan tới tội phạm cho các nạn nhân và gia đình của họ tại British Columbia. Trang này cũng giải thích về cách thức hoạt động của hệ thống luật hình sự nhằm giúp những người bị xâm hại hiểu rõ vai trò và các quyền của họ khi tìm hiểu về các thủ tục báo cáo, điều tra, trước khi xét xử và sau khi xét xử.

Nếu quý vị là nạn nhân của tội phạm và cần giúp đỡ ngay, xin gọi cảnh sát tại số 911 hoặc số điện thoại ghi ở trang đầu của danh bạ điện thoại. Nếu quý vị cần thông tin liên quan tới nạn nhân hoặc các dịch vụ giới thiệu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ , xin gọi VictimLink BC tại số 1.800.563.0808.

VictimLink BC

VictimLink BC (1-800-563-0808) là dịch vụ trợ giúp qua điện thoại trên toàn vùng BC, đa ngôn ngữ và miễn phí. VictimLink BC có sẵn 24 giờ trong ngày, 7 ngày một tuần.

VictimLink BC cung cấp các dịch vụ thông tin và giới thiệu cho tất cả các nạn nhân tội phạm, và trợ giúp can thiệp khủng hoảng tức thời cho các nạn nhân bị bạo hành trong gia đình và lạm dụng tình dục. VictimLink BC là dịch vụ TTY dành cho người khiếm thính, và cung cấp các dịch vụ thông dịch cho tất cả các ngôn ngữ chính. Xin gọi dịch vụ TTY tại số 604-875-0885. Để gọi theo kiểu người được gọi trả tiền, xin gọi TELUS Relay Service(Dịch vụ Relay TELUS) tại số 711.

Tất cả các dịch vụ nạn nhân tại British Columbia đều được cung cấp miễn phí. Nếu là nạn nhân tội phạm, quý vị có thể được trợ giúp bởi Victim Service Program (Chương Trình Dịch Vụ Nạn Nhân) gần nơi cư ngụ . Để tìm các dịch vụ có sẵn trong cộng đồng cuả quý vị, xin liên lạc VictimLink BC.

Nạn Nhân Tội Phạm Có Nghĩa Là Gì?

Quý vị được coi là nạn nhân của tội phạm theo Victims of Crime Act (Đạo Luật Nạn Nhân Tội Phạm) nếu quý vị bị thương tích cơ thể hoặc tổn thương tinh thần hoặc thiệt hại về kinh tế (ví dụ như mất cắp hoặc hư hỏng tài sản) do một hành động tội phạm. Nếu quý vị là người thân gần gũi của một người là nạn nhân tội phạm và do đó bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, quý vị cũng được coi là nạn nhân theo Đạo Luật này.

Là nạn nhân, quý vị có thể được trợ giúp ngay cả khi quyết định không báo cáo hành động tội phạm đó. Có các biện pháp trợ giúp khác nhau tùy thuộc vào nơi cư ngụ và dạng tội phạm đã gặp.

Nạn Nhân của Tội Phạm Có Những Quyền Gì?

British Columbia Victims of Crime Act (VOCA) (Đạo Luật Nạn Nhân Tội Phạm British Columbia) cung cấp một số quyền cho các nạn nhân tội phạm, trong đó bao gồm:

  • quyền được tất cả các nhân viên trong hệ thống tòa án đối xử một cách lịch thiệp và tôn trọng, và không bị phân biệt
  • quyền nhận được thông tin về hệ thống tòa án đó, các dịch vụ nạn nhân, và luật lệ liên quan
  • quyền nhận được một số thông tin tùy theo từng trường hợp về việc điều tra, truy tố, kết án và thả kẻ phạm tội
  • quyền có cơ hội hợp lý để cung cấp thông tin về ảnh hưởng đối với nạn nhân để trình bày trước tòa trước khi kết án
  • quyền có luật sư đại diện độc lập nếu có yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân.

Là nạn nhân, quý vị cũng có quyền nhận được thông tin về:

Các quyền của quý vị được bảo vệ theo Freedom of Information and Protection of Privacy Act (Đạo Luật về Bảo Vệ Sự Riêng Tư và Tự Do Thông Tin).

Để biết thêm thông tin về các quyền, được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, xin bấm vào đây.

Các Dịch Vụ Và Trợ Giúp Cho Các Di Dân Và Người Tị Nạn

Là nạn nhân thuộc diện di dân hoặc tị nạn, ngoài các nguồn trợ giúp tổng quát trên trang mạng điện toán này, còn có các cơ quan chuyên phục vụ di dân trên toàn British Columbia có thể giúp quý vị tìm các dịch vụ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

VictimLink BC là dịch vụ trợ giúp qua điện thoại trên toàn tỉnh, đa ngôn ngữ, hoạt động 24 giờ trong ngày, cung cấp thông tin và dịch vụ giới thiệu cho các nạn nhân tội phạm. Dịch vụ này cũng cung cấp sự trợ giúp can thiệp khủng hoảng tức thời cho các nạn nhân bị bạo hành trong gia đình và lạm dụng tình dục. Xin gọi số điện thoại miễn phí 1-800-563-0808 hoặc tới trang mạng điện toán.

Nếu quý vị đã từng là nạn nhân tội phạm xảy ra tại quốc gia khác, ví dụ như tra tấn hoặc thủ tiêu một thành viên trong gia đình, quý vị có thể được giúp đỡ ở Canada. Multicultural Victim Support Services Program (Chương Trình Dịch Vụ Trợ Giúp Nạn Nhân Đa Văn Hóa của Cơ Quan Dịch Vụ Cộng Đồng MOSAICVW) cung cấp dịch vụ trợ giúp đa ngôn ngữ cho các nạn nhân là di dân và người tị nạn. Để tìm hiểu thêm, xin tới trang mạng điện toán của MOSAIC tại hoặc gọi số 604-254-9626.

Dial-A-Law là thư viện tin tức pháp lý tổng quát do các luật sư biên soạn bằng tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Punjabi. Dial-A-Law là dịch vụ miễn phí do Canadian Bar Association (Hiệp Hội Luật Sư Canada) cung cấp. Xin tới trang mạng điện toán Dial-A-Law hoặc gọi số 604.687.4680 ở Lower Mainland (khu vực gần trung tâm thành phố Vancouver) hoặc gọi số 1.800.565.5297 tại bất kỳ nơi nào của British Columbia.

Tìm Hiểu Thêm Thông Tin Trực Tuyến

Nếu đã từng là nạn nhân bị tra tấn, quý vị có thể nhờ giúp đỡ tại Vancouver Association for Survivors of Torture (Hiệp Hội Các Nạn Nhân Đã Từng Bị Tra Tấn Vancouver) (VAST).

Nếu là phụ nữ di dân đang muốn tìm hiểu về vấn đề ngược đãi hoặc bạo lực trong quan hệ, quý vị cũng có thể tới trang trợ giúp thông tin của Legal Resource Centre of Alberta (Trung Tâm Nguồn Trợ Pháp Lý Alberta) RoseNet.

Để xem trang Victimsinfo.ca bằng tiếng Anh, hãy bấm vào đây. Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị không phải là tiếng Anh, quý vị nên sử dụng multilingual legal dictionary (từ điển pháp lý đa ngôn ngữ) này để giúp giải thích về các từ pháp lý gặp trên trang mạng điện toán đó.

Return to Top of Page